Θεσμικό πλαίσιο

Το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με την Αναγγελία Διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλία περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  1. Νόμος 3919/2011 (ΦΕΚ Α 32/2.3.2011) Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων.
  2. Nόμος 4093/2012 (ΦΕΚ Α 222/12.11.2012) (οι διατάξεις των υποπ. Θ.12, Θ.13, Θ.14 της παρ. Θ του πρώτου άρθρου όπως αναλυτικά αναφέρονται πιο κάτω)
  3. Ισχύον Θεσμικό Πλαίσιο σχετικά με αναγγελία και ανανέωση αδειών διδασκαλίας – Άρθρο 167 του ν. 4763/2020 (ΦΕΚ Α 254/21.12.2020)
  4. Αριθμ. 6117/Α5 (ΦΕΚ Β΄ 324/08.02.2017) Καθορισμός κριτηρίων χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών
  5. Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 78844/Ν1 (3) Καθορισμός των δικαιολογητικών, που απαιτείται να υποβάλλονται με την αναγγελία έναρξης και επικαιροποίησης ασκήσεως του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’ οίκον διδασκαλίας καθώς και με την ανανέωση ασκήσεως της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’ οίκον διδασκαλίας.

Οι κάτωθι διατάξεις του ν. 4093/2012 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Δηλαδή:

Διατάξεις της υποπ. Θ.12 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α 222), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και ιδίως όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 167 του ν. 4763/2020 (Α 252).

Διατάξεις της υποπ. Θ.13 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 167 του ν. 4763/2020 (Α 252).

Διατάξεις της υποπ. Θ.14 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α 222).

Θ.12. ΑΔΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ, ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤ` ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

1. Η άδεια διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρων Ξένων Γλωσσών, και η άδεια κατ’ οίκον διδασκαλίας όπως ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 70 και στην παρ. 2 του άρθρου 75 του α.ν. 2545/1940 (Α 287) αντίστοιχα αντικαθίστανται με αναγγελία έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος που προβλέπεται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011. Η αναγγελία έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος συνοδεύεται από όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση της άδειας.
«Από 1-7-2021, αρμόδια υπηρεσία για την υποβολή και εξέταση των αιτήσεων και δικαιολογητικών αναγγελίας έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον, των επικαιροποιήσεων στοιχείων φακέλων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις των υποπαρ. Θ13 και Θ14 της παρούσας και τις σχετικές εκάστοτε ισχύουσες κανονιστικές πράξεις, ορίζεται η αρμόδια, σε περιφερειακό επίπεδο, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Αιτήσεις αναγγελίας έναρξης επαγγέλματος διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλίας που κατατίθενται έως την 30ή.6.2021 στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) διεκπεραιώνονται από τον Οργανισμό αυτόν, ο οποίος τηρεί το σχετικό αρχείο της χρονικής περιόδου κατά την οποία ασκούσε την αρμοδιότητα.
Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., από 1-7-2021, νοείται η αρμόδια, σε περιφερειακό επίπεδο, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να καθορίζεται κάθε άλλο ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα που ρυθμίζεται με τα προηγούμενα τρία εδάφια.».

*** Τα εντός «» τέσσερα εδάφια στο τέλος της περ. 1 προστέθηκαν με την παρ. α του άρθρου 167 του Ν. 4763/2020 (ΦΕΚ Α 254/21.12.2020)

2. Όπου στις κείμενες διατάξεις προβλέπεται άδεια διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και άδεια κατ’ οίκον διδασκαλίας, εφεξής νοείται η ως άνω αναγγελία.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτείται να υποβάλλονται με την αναγγελία έναρξης ασκήσεως της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’ οίκον διδασκαλίας και ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα.

[4. Η αναγγελία ενάρξεως ασκήσεως του επαγγέλματος συνοδεύεται από παράβολο, το ποσό του οποίου καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών].

*** Η περίπτωση 4 διαγράφτηκε με τη παρ. 26α του άρθρου 30 του Ν. 4111/2013 ΦΕΚ Α 18/25-01-2013, με έναρξη ισχύος από 19/11/2012 όπως ορίζεται στη παρ. 26β του ιδίου άρθρου.

«5. Οι άδειες διδασκαλίας που έχουν χορηγηθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος και δεν έχουν ανακληθεί για οποιονδήποτε λόγο, ανεξαρτήτως εάν ανανεώθηκαν μετά την έκδοσή τους, ισχύουν μέχρι τις 31.12.2019, ημερομηνία μέχρι την οποία οι άδειες ανανεώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του επόμενου εδαφίου. Οι δικαιούχοι οφείλουν το αργότερο μέχρι τις 30.8.2019 να προβούν σε αίτηση ανανέωσης αδείας, προσκομίζοντας την ήδη εκδοθείσα άδειά τους στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., συνοδευόμενη από τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που καθορίζονται με την απόφαση της περίπτωσης 3.».

*** Η περ.5 προστέθηκε με το άρθρο 104 Ν.4547/2018,ΦΕΚ Α 102/12.6.2018.

«6) Οι χορηγηθείσες έως την έναρξη ισχύος του ν. 4093/ 2012 και μη ανακληθείσες για οιονδήποτε λόγο άδειες διδασκαλίας, ανεξαρτήτως εάν ανανεώθηκαν μετά την έκδοσή τους, που υπεβλήθησαν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι τις 30-8-2019, δυνάμει της της περ. 5 της υποπαρ. Θ12 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 104 του ν. 4547/2018 (Α 102), ισχύουν μέχρι και τις 31-8-2021, με αναδρομική ισχύ από 31-12-2019.

Οι ως άνω άδειες ανανεώνονται με τη διαδικασία αναγγελίας που προβλέπεται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (Α 32), με απόφαση της οικείας Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να καθορίζεται κάθε άλλο ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα.

Για όσες αιτήσεις αναγγελίας έναρξης επαγγέλματος διδασκαλίας και αιτήσεων ανανέωσης άδειας διδασκαλίας έχουν υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (e – επικοινωνία), ως αριθμοί πρωτοκόλλου των αιτήσεων αυτών που υπεβλήθησαν και υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., θεωρούνται οι αριθμοί καταχώρισης που έχουν αποδοθεί αυτόματα στις αιτήσεις από το πληροφοριακό σύστημα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., στο οποίο είχαν υποβληθεί οι ως άνω αιτήσεις, από την έναρξη λειτουργίας του, και με ημερομηνία την ημερομηνία καταχώρισης στο πληροφορικό σύστημα αυτό».

*** Η περ. 6 προστέθηκε με την παρ. β του άρθρου 167 του Ν. 4763/2020 (ΦΕΚ Α 254/21.12.2020)

Θ.13. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

α. Η ανανέωση της άδειας διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών της παρ. 6 του άρθρου 70 του α.ν. 2545/1940 καταργείται. «Η επικαιροποίηση του φακέλου του εκπαιδευτικού σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων και των απαιτούμενων εκ του νόμου δικαιολογητικών με βάση τα οποία ο εκπαιδευτικός έκανε την αναγγελία του προηγούμενου άρθρου, περιλαμβάνει ετήσια αυτεπάγγελτη αναζήτηση ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης εκ μέρους της αρμόδιας Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.»

*** Το εντός «» δεύτερο εδάφιο αντικαταστάθηκε με την παρ. γ του άρθρου 167 του Ν. 4763/2020 (ΦΕΚ Α 254/21.12.2020)

β. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων και δικαιολογητικών που έχουν κατατεθεί σύμφωνα με την προηγούμενη υποπαράγραφο, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ενημερώνει αμελλητί την αρμόδια υπηρεσία, επί ποινή απαγόρευσης της άσκησης του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

Θ.14. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

1. α. Η ανανέωση της άδειας κατ’ οίκον διδασκαλίας της παρ. 5 του άρθρου 75 του α.ν. 2545/1940 καταργείται. Η επικαιροποίηση του φακέλου του εκπαιδευτικού σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων και των απαιτούμενων εκ του νόμου δικαιολογητικών με βάση τα οποία ο εκπαιδευτικός έκανε την αναγγελία του άρθρου 24, περιλαμβάνει ετήσια αυτεπάγγελτη αναζήτηση ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης εκ μέρους της αρμόδιας υπηρεσίας.

β. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων και δικαιολογητικών που έχουν κατατεθεί σύμφωνα με την υποπαράγραφο θ.12., ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ενημερώνει αμελλητί την αρμόδια υπηρεσία, επί ποινή απαγόρευσης της άσκησης του επαγγέλματος της κατ’ οίκον διδασκαλίας.

Shares