Έναρξη αναγγελίας διδασκαλίας: υποβολή δικαιολογητικών σε απλά και ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα

Aρ. Πρωτ. 115665 /Ν1/16/9/2021

Παρέχονται διευκρινίσεις

Σχετ: 1) Η υπ’ αριθ. 78844/2021 (Β’ 3369) απόφαση Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
2) Η με Aρ. Πρωτ. 101532 /Ν1/18-8-2021 εγκύκλιος της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «σχετικά με τις Ανανεώσεις Αδειών Διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών»
3) Το άρθρο 1 του ν.4250/2014 (Α’74)

Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων που τέθηκαν υπόψη μας, διευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή των προβλεπομένων στην με υπ’ αριθ. 78844/2021 (Β’ 3369) απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τη διαδικασία της αναγγελίας έναρξης και επικαιροποίησης ασκήσεως του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’ οίκον διδασκαλίας και έχουν εκδοθεί από δημόσιες υπηρεσίες και φορείς που υπάγονται στη ρύθμιση του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α’74) υποβάλλονται σε απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα.

πηγή: σχετικό έγγραφο ΥΠΑΙΘ

Shares