Ανανέωση άδειας διδασκαλίας

Όλες οι παλαιές άδειες διδασκαλίας που είχαν εκδοθεί από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και υπεβλήθησαν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι τις 30.8.2019 για ανανέωση, ισχύουν μέχρι και τις 31.8.2021, με αναδρομική ισχύ από 31.12.2019 (άρθρο 167 του ν. 4763/2020).

Σύμφωνα με την με Aρ. Πρωτ. 101532 /Ν1/18-8-2021 του ΥΠΑΙΘ, σχετικά με τις Ανανεώσεις Αδειών Διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών η ισχύς των αδειών διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών, που υπεβλήθησαν για ανανέωση στον ΕΟΠΠΕΠ μέχρι τις 30.08.2019 και λήγει στις 31.08.2021 παρατείνεται για τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 30.11.2021.

Οι παραπάνω άδειες θα ανανεωθούν στη συνέχεια από τις Δευτεροβάθμιες Διευθύνσεις της περιοχής τους, με τη διαδικασία της αναγγελίας (παρ. 1, 2 & 3 εδ. του άρθρου 3 του ν. 3919/2011), σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στην Υπουργική Απόφαση 78844/Ν1/01-07-2021 (ΦΕΚ 3369/Β/28-07-2021) του Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Δείτε τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται για την την ανανέωση άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος της διδασκαλίας.

Shares