Αίτηση για τη χορήγηση βεβαίωσης επιτυχίας στις εξετάσεις ΚΠγ

Μέχρι την έκδοση και τη χορήγηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας είναι δυνατόν να χορηγούνται στους επιτυχόντες, κατόπιν σχετικής αίτησής τους, από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες οριστικοποίησαν την αίτηση συμμετοχής τους στις εξετάσεις του ΚΠΓ, σχετικές βεβαιώσεις επιτυχίας που θα ισχύουν μέχρι την έκδοση των πιστοποιητικών. Η υπηρεσία αφορά αποκλειστικά επιτυχόντες που υπέβαλαν αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις του ΚΠγ μέσω της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.


[*] Στην περίπτωση ανηλίκου επιτυχόντα (<18 ετών), επισυνάπτεται (σε αρχείο jpg ή pdf) υπογεγραμμένη δήλωση του γονέα ή του τρίτου που έχει την επιμέλειά του στην οποία θα δηλώνει την ιδιότητά του (ως προς την επιμέλεια του επιτυχόντα) και ότι υποβάλει εκ μέρους του την ηλεκτρονική αίτηση χορήγησης βεβαίωσης επιτυχίας του στις εξετάσεις του ΚΠΓ. Η δήλωση μπορεί να είναι έγγραφη και υπογεγραμμένη ή έγγραφη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή ηλεκτρονική (εκδοθείσα μέσω της υπηρεσίας Gov.gr). Σε περίπτωση που η δήλωση είναι έγγραφη και υπογεγραμμένη, απαιτείται και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή το διαβατήριο του δηλούντος το οποίο και επισυνάπτεται. (Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης)